Česko- saské přístavy rozvíjí dopravní infrastrukturu

Dne 18.10.2022 byl ve Veřejném přístavu Lovosice – Prosmyky slavnostně zahájen provoz na nově  rozšířeném vlečkovém  kolejišti. Po dlouhých letech se tak podařilo najít cestu k investičnímu rozvoji a modernizaci  infrastruktury veřejných přístavů, a to díky podpoře státu v programu MD ČR na „Modernizaci a výstavbu vnitrozemských přístavů pro nákladní dopravu v ČR – přístavní infrastruktura“.  Tímto se tak pomalu daří naplnit filosofii veřejně prospěšného začlenění těchto multimodálních překladních center do logistických přepravních řetězců. Je to i žádoucí naplnění nezbytných předpokladů pro vytváření prozákaznicky vstřícného prostředí těchto center.

28.10.2022 Aktuelles vom SBO Tiskové zprávy Tiskové zprávy

Firma Česko – saské přístavy s.r.o. se účastnila tohoto dotačního programu dvěma svými projekty. První projekt byl na modernizaci infrastruktury veřejného přístavu Lovosice-Prosmyky a druhý na modernizaci infrastruktury veřejného přístavu Děčín-Loubí.

Příprava projektů však  byla náročnější než vlastní realizace. Bylo to hlavně čekání na vhodné nastavení dotačního programu. Pokročilejší fáze trvala více než 5 let,  ale je pozitivní,  že na všech stranách od projekce přes stavební úřady, ministerstvo dopravy  až po finální SFDI  byla znát snaha pomoci a  dotáhnout projekty k úspěšné realizaci.

V přístavu Lovosice – Prosmyky byla vybudována nová vlečková manipulační kolej s obslužnou komunikací a nová přístavní komunikace, která propojila srdce přístavu s částí terminál. Zvýšení dopravní kapacity kolejí vlečky o 50 %,  které projekt přinesl, se kladně projevilo již v rámci zkušebního provozu. Došlo zde k výraznému posunu v kvalitě dopravní spolupráce v rámci přetíženého lovosického železničního uzlu, zejména pak při vlakotvorbě na přípravných kolejích ve stanici.  

Modernizace infrastruktury v Prosmykách znamená další velmi významný  počin, kterým je pokračující revitalizace zdejšího Brownfieldu po bývalém překladišti energetického uhlí. Součástí byla i modernizace a rekonstrukce elektrizační soustavy trafostanice 22kV a vybudování nového veřejného osvětlení areálu. Na straně VN byly vyměněny odpojovače a odpínače VN . Na straně NN pak rozvody včetně rozvaděčů NN. Na osvětlovacích věžích byla doplněna nízkoenergetická svítidla. Je to opět výrazný krok správným směrem od Brownfieldu k modernímu logistickému  uzlu.

V přístavu Děčín – Loubí, který je součástí hlavní sítě TEN-T, byly revitalizovány manipulační koleje a komunikace, zmodernizována elektrizační soustava, do trafostanice byla osazena nová trafa a proběhla částečná modernizace venkovního osvětlení. Veřejný přístav Děčín – Loubí má  výrazný potenciál, který svou dispozicí může významně přispět k řešení logistických úloh v přeshraničních přepravách.

K tomu, že se celá tato investiční akce podařila zrealizovat, patří také velký dík generálnímu dodavateli, kterým byla firma N+N Konstrukce a stavby Litoměřice,  která koleje a komunikace v našem přístavu  postavila, navzdory  složitému období krizí a cenových turbulencí.

 

Česko – saské přístavy s.r.o.
Ing.Gruberová Petra
Vedoucí manažerka

Tel.: +420 412 589 115
E-Mail: petra.gruberova@csp-labe.cz
Internet: www.csp-labe.cz

©CSP